EPS Amsterdam - Algemene voorwaarden

EPS Amsterdam is een handelsnaam van Electronic Publishing Services BV (verder te noemen EPS BV) welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam, onder nummer 33233157.

Artikel 1: Definities

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van EPS BV. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van EPS BV en op alle overeenkomsten tussen de klant en EPS BV. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Let op! Aangezien drukwerk een “maatproduct” is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.

ARTIKEL 3: Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomt tussen de klant en EPS BV komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van EPS BV, maar pas doordat EPS BV de opdracht van de klant schriftelijk of per email bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van EPS BV zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

ARTIKEL 4: Annulering

Wil de klant de met EPS BV gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij EPS BV een schriftelijk of emailbericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door EPS BV schriftelijk of per email is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren nadat EPS BV aan de klant de statusvermelding “in druk” heeft gestuurd. Na annulering brengt EPS BV bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.

ARTIKEL 5: Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

5.1 Monsters
De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de papierkwaliteiten beoordelen. Ook is het mogelijk langs te komen op de H.J.E. Wenckebachweg 6V-4, 1096 AN te Amsterdam om monsters te bekijken. Ook kunnen we in Amsterdam langskomen om eea te laten zien en samen door te spreken. Bestelt de klant drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.

5.2 Bestand opsturen
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft EPS BV de klant schriftelijk of per email bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar EPS BV. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website EPS-Amsterdam.nl. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft EPS BV niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. EPS BV heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5.3 Bestandscontrole
De klant kan ervoor kiezen dat EPS BV een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat EPS BV na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert EPS BV de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. EPS BV beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevat, in tekst, creativiteit of kleur e.d. Kiest de klant niet voor “controle bestanden”, dan is EPS BV niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het drukwerk die ontstaan door het niet juist aanleveren van de bestanden volgens de aanleverspecificaties. De opdracht wordt pas uitgevoerd, nadat bestanden print- en drukklaar zijn. Ook dan pas start de levertijd zoals opgegeven op EPS-Amsterdam.nl

5.4 Toleranties
De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “controle bestanden”: met het bestand zoals door EPS BV ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van 5% toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De klant kan die voorwaarden raadplegen en kunnen opgevraagd worden bij EPS BV.

5.5 Garanties
Onze garanties betreffen enkel de door ons geleverde producten en diensten. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade door te late, onvolledige of niet juiste levering van de bestelde producten.

5.6 Productietijden
Productietijden zijn gegarandeerd, daargelaten situaties waarbij door overmacht de afgesproken tijden niet gehaald kunnen worden. We zullen te allen tijde de klant hiervan op de hoogte stellen en in overleg met de klant maatregelen treffen waardoor het tijdverlies of kwaliteitsproblemen verholpen kunnen worden. Eventueel zullen we geheel of gedeeltelijke terugbetaling of korting op volgende opdrachten aanbieden. Enige vervolgschade kan niet op EPS verhaald worden.

ARTIKEL 6: Prijs, betaling

6.1 Prijs
Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

6.2 Betaling
Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan EPS BV kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. EPS BV kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien EPS BV (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. EPS BV kan van de opdrachtgever vanaf dat het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente berekenen van 1% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt).

ARTIKEL 7: Ophalen van de bestelling, levering, risico tijdens vervoer

7.1 Zelf (laten) ophalen
Bij vroegtijdig melden door de klant aan EPS BV kan de bestelling bij EPS BV worden opgehaald;

7.2 Levering
Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-16.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van EPS BV. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

7.3 Kosten
De kosten van het vervoer naar een afleveradres (geen postbusnummer) binnen Nederland zijn voor EPS BV, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden EPS BV alleen indien ze schriftelijk door EPS BV werden aangegaan.

7.4 Levertijden
In de door EPS BV opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door EPS BV. De levertijden die EPS BV opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van EPS BV bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien EPS BV die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.5 Afleveren
Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal EPS BV de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan EPS BV zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als EPS BV zich van de goederen ontdoet.

ARTIKEL 8: Waartoe de overeenkomst EPS BV verplicht, reclameren

8.1 Specificaties
EPS BV zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. EPS BV staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. EPS BV geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan EPS BV heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen
Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3 Reclameren
De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan EPS BV te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan EPS BV doorgeven. Bij iedere reclamatie moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal EPS BV met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8.4 Overschrijding reclamatietermijn
Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft EPS BV het recht om de klacht af te wijzen en is EPS BV niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5 Retourneren
Als EPS BV de reclamatie van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van EPS BV het betreffende drukwerk aan EPS BV retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van EPS BV. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclamatie volgens EPS BV terecht was of niet.

8.6 Uitsluiting reclamatie
De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

8.7 Herstel na tekortkoming
Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft EPS BV de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor EPS BV, kan EPS BV kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

ARTIKEL 9: Beperking van aansprakelijkheid van EPS BV

9.1 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van EPS BV in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

9.2 Tekortkoming
In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens EPS BV.

9.3 Vervolgschade
EPS BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van EPS BV is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4 Aansprakelijkheid bij schuld
De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen EPS BV, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van EPS BV.

9.5 Verantwoordelijkheid klant
EPS BV is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. EPS BV is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

9.6 Vrijwaring
De klant zal EPS BV vrijwaren en schadeloosstellen, als EPS BV wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en EPS BV, niet voor rekening of risico van EPS BV komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

ARTIKEL 10: Eigendomsvoorbehoud

EPS BV blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens EPS BV heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door EPS BV wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

ARTIKEL 11: Inbreuk op rechten van derden

De klant staat er jegens EPS BV voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt EPS BV alle schade en nadeel die EPS BV lijdt indien en doordat het door EPS BV geproduceerde print- en drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart EPS BV tegen aanspraken van derden op dit punt. EPS BV heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

ARTIKEL 12: Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van EPS BV in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van EPS BV indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van EPS BV.


Onze Specialiteiten

Krantpapier - EPS Amsterdam
Krant
Je eigen gemaakte krant

Laat je eigen krant maken vanaf 1 stuks.

Flyers drukken - EPS Amsterdam
A3 brochures
A3 liggend of staand.

A3 brochure's liggend of staand vanaf 1 stuks.

Leporello drukken - EPS Amsterdam
Leporello's
Zig zag, zig zag, 30 meter

Leporello's tweezijdig geprint tot wel 100 meter aaneen stuk.